Här hittar du Helsingborg stadsavdelnings framtidsvision, handlingsplan och problembeskrivning:

Framtidsvision

 • Vi har ett samhälle som är hållbart utifrån alla sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och vi lever på ett optimerat, hälsosamt och framgångsrikt sätt utan lidande
  Vi lever tillsammans med alla andra djur på ett naturligt sätt och visar hänsyn, medkänsla och respekt för dem
 • Vi maximerar hållbarheten på Jorden genom att arbeta efter vetenskapliga metoder. Vi ser över vilka resurser Jorden har, producerar efter resurserna och transporterar endast det som är bristvara på andra platser på Jorden
 • Vi bevarar Jordens naturresurser och vi släpper inte ut destruktiva ämnen i miljön
  Vi använder sol, vind, tidvatten, våg och geotermiska möjligheter, samt andra miljövänliga metoder för energiproduktion
 • Vi kartlägger och identifierar Jordens resurser kontinuerligt och våra produktionsprocesser är anpassade för att nå maximal hållbarhet
  Vi konstruerar allt så hållbart som möjligt, vi återanvänder så mycket som möjligt och vi konstruerar allt så att det är lätt att uppdatera med hänsyn till dagens trender av teknisk förändring
 • Vi har möjlighet till rekreation och avkoppling vid behov, och kan ägna oss åt våra intressen
  Vi kan utbilda oss, arbeta med våra svagheter och utveckla våra styrkor
  Vi kan ägna oss åt familj, gemenskap, träning och aktiviteter som berikar våra liv och som är viktiga faktorer för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa

 

 

Handlingsplan

Social hållbar utveckling

 • Vi behöver:
  omarbeta vårt nuvarande sätt att leva och gå tillbaka till grunderna för vad människan behöver
 • förstå att inget mindre än en fullständig förändringen av vårt arbetssätt på Jorden behövs om vi vill undvika en social kollaps i global skala. Alla har samma hem, Jorden
 • skapa en social struktur som tar hänsyn till den starka kopplingen mellan miljö och beteende
 • förvalta jordens resurser enligt hållbarhetsprincipen: bra för Jorden, bra för överskådlig framtid
 • oavsett förmåga att konkurrera, se till att varje människa lever med tillgång till en tillfredsställande standard av boende, mat, vatten, hälsovård och utbildning
 • genom medvetenhet förändra oss själva och bli medvetna om dagens ohållbara situation.
 • arbeta enbart med fredliga metoder för att uppnå förändring

Ekologisk hållbar utveckling

 • Vi vill:
  att miljön på Jorden måste integreras i alla frågor och alltid tas hänsyn till innan beslut fattas
 • att människan lever på Jorden tillsammans med alla andra djur och utövar inga former av förtryck på dem. Vi vill förbättra djurens förhållanden inom djurförsök, djur i livsmedelsindustrin, djur i pälsindustrin, djur som underhållning och djur som familjemedlemmar
 • att vi går över till ekologiska livsmedel som är rena och naturliga. Ekologisk produktion nyttjar naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt
 • ha ett ekologiskt tänkande vilket skonar vattnet, ökar den biologiska mångfalden, värnar om djuren, är aktsam om jordens bördighet, månar om vår hälsa, sprider inte GMO (genmodifierade organismer), tar socialt ansvar och sparar på Jordens resurser

Ekonomisk hållbar utveckling

 • Vi behöver:
  arbeta för en ekonomi baserad på de resurser vi har tillgång till på Jorden
 • prioritera att lösa problem framför att tjäna pengar och börja skapa pengar utan att skapa ränta

 

 

Problembeskrivning

Sociologi – Studie av samhällen och social handling i vid bemärkelse

 • Nuvarande sociala experiment skapar fattigdom, hemlöshet, svält, kollapser, krig, korruption, kriminalitet och liknande problem
 • Rådande sociala strukturer handlar till stor del bara om att finna ett arbete med hygglig inkomst för att ha möjlighet att leva ett “bra” liv
 • Dagens patriotism och nationalism är en återvändsgränd som inte leder till något positivt

Ekologi – Samspelet mellan levande organismer och den miljö de lever i

 • Förstör vi Jorden, finns inte någon Jorden B
 • Djur utnyttjas och förtrycks
 • Naturresurser överutnyttjas och vi förstör Jorden med utsläpp i luft, jord och vatten. Vi använder kemikaler och tillsatser i nästan allting.
 • Vi förbränner fossila ämnen som olja, kol och fossil gas

Ekonomi – Läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet

 • Vårt samhälle präglas hårt av den extremt negativa inverkan som bankerna och det ekonomiska systemet har på människan och Jorden genom sättet vi skapar pengar på
 • Den nuvarande tillväxtmodellen bygger på ekonomisk skuldsättning, en modell som fullständigt tagit makten över människan. Denna modell driver på konsumtion av ändliga resurser. Världens skulder ökar och ökar då tillgångarna inte täcker den “tillväxt” som behövs